พกฉ.จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 11/2564 และคณะทำงานให้คำแนะนำและช่วยปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 11/2564

19 พ.ย. 64 16

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 11/2564 และคณะทำงานให้คำแนะนำและช่วยปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 11/2564 โดยมี ผศ.ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์  เป็นประธานในที่ประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิการยน 2564  ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี ซึ่งมีวาระการประชุมดังนี้


ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 สรุปประเด็นการประชุมคณะกรรมการ พกฉ. ครั้งที่ 9/2564

ระเบียบวาระที่ 2     เรื่องรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2564  และคณะทำงานให้คำแนะนำและช่วยปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 10/2564  

ระเบียบวาระที่ 3     เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ  

3.2 รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 

3.3 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมและรายบุคคล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.4 รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    3.5 รายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ระเบียบวาระที่ 4     เรื่องเพื่อทราบ

4.1 รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564  

4.2 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

4.3 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4.4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4.5 รายงานสรุปภาพรวมความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในทางแพ่ง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4.6 สรุปภาพรวมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ                 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

4.7 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระเบียบวาระที่ 5     เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและ

ผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (วาระลับเฉพาะ)

ระเบียบวาระที่ 6     เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)