พกฉ. จัดประชุมคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Google Meet

21 ม.ค. 64 16

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1 / 2564 ผ่านระบบ Google Meet โดยมีนายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้ 

1. วาระเรื่องเพื่อพิจารณา
1.1 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1.2 รายงานวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1.3 การเบิกค่าตอบแทน ตามข้อ บังคับคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยค่าตอบแทนสำหรับคณะบุคคลหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. 2563
1.4 ร่างสัญญาจ้างผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.5 การขอกันเงินทุนเพื่อกิจการของสำนักงาน เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนการเลิกจ้าง
1.6 ร่างข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานเพื่อสำนักงานซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา จำเลย หรือเป็นผู้ถูกฟ้องคดี อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่  

2. วาระเรื่องเพื่อทราบ
2.1 รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลักประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ไตรมาส 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
2.2 ร่างประกาศสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ
2.3 การปรับผังโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงาน สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามข้อบังคับคณะกรรมการ พกฉ. ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี