พกฉ. จัดประชุมคณะทำงานบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 1/2565

5 ม.ค. 65 5

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะทำงานบริหารงานวิจัยสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกาตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1/2565  วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. โดยมี นางสาวสำเภาว์  งามเชย รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานคณะทำงาน ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3  อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

        คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารงานวิจัย พกฉ. เพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานบริหารงานวิจัย พกฉ. ครั้งที่ 2/256วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา (สืบเนื่อง)

    3.1 คู่มือบริหารงานวิจัย พกฉ.

    3.2 คู่มือนักวิจัย พกฉ.

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)