พกฉ.เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

10 พ.ค. 65 17

        วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายชัยวัฒน์ เทพทวี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจการ เป็นตัวแทนสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 "สร้างสรรค์การเรียนรู้และสุขภาพบนพื้นฐานธรรมชาติ” พร้อมทั้งร่วมจัดนิทรรศการสัญจร ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “ Learning City” ณ สถาบันพัฒนาแห่งชาติเพื่อเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

        การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 จัดขึ้นในหัวข้อ “สร้างสรรค์การเรียนรู้และสุขภาพบนฐานธรรมชาติ Nature – Based Education & Health Promotion” โดยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นเวทีกลางให้กับบุคลากรทางการศึกษา สาธารณสุข ผู้ทำงานด้านเด็ก นักวิชาการ นักปฏิบัติ พ่อแม่รวมทั้งนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ได้เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้และสุขภาพบนฐานธรรมชาติ ซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ