พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ คว้ารางวัลองค์กรคุณธรรม ระดับส่งเสริม

11 ก.พ. 64 16

สุดยินดี! พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ คว้ารางวัลองค์กรคุณธรรม ระดับส่งเสริม ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)
โดยเป็นโครงการจัดประเมินผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมภายในหน่วยงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) โดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ