พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เปิดบ้านต้อนรับ นักเรียนโครงการ 1 ไร่มั่งคั่ง ยั่งยืน รุ่น 8

8 ก.ย. 65 32

วันที่ 8 กันยายน 2565 พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธี ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน 1 ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน รุ่นที่ 7 และ ปฐมนิเทศ นักเรียน 1 ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน รุ่นที่ 8 พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบโครงการฯ ในรุ่นที่ 7 เพื่อเป็นเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจ ในการนำองค์ความรู้กลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมขยายผลองค์ความรู้สู่สังคมต่อไป และพิธีปฐมนิเทศ ต้อนรับนักเรียน 1 ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน รุ่นที่ 8 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมเรียนรู้ในโครงการฯ ทั้ง 9 คน ร่วมฝากตัวเป็นศิษย์กับอาจารย์ผู้คอยประสิทธิ์ประสาทความรู้ตลอดทั้ง 4 เดือน ได้แก่ พระอาจารย์สังคม  ธนปัญโญ อาจารย์เฉลิม พีรี อาจารย์ขวัญชัย รักษาพันธ์  อาจารย์ปรีชา บุญท้วม อาจารย์ขวัญใจ เนตรหาญ วิทยากรและอาจารย์ประจำโครงการฯ ณ ห้องอบรมวิชาของแผ่นดินตลาดเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี

            โครงการ 1 ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่พระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร ต่อยอดเกษตรทฤษฎีใหม่ บนฐานคิดให้เกษตรพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิต และการบริหารจัดการความยั่งยืนบนพื้นที่เพาะปลูก 1 ไร่ เรียนรู้อยู่แปลงจากทฤษฏีสู่การลงมือปฏิบัติตลอดระยะเวลา 4 เดือน กับเกษตรกรต้นแบบ เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับการทำการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง

            สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 529 2212 -13 , 086 901 4638 , 085 491 8861