พิพิธภัณฑ์การเกษตร เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมของนักบริหารการเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

14 พ.ย. 65 12

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบหมายให้ นางสาวสมพิศ  วงศ์ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนเข้าร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ของนักบริหารการเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ  

โดยในปีงบประมาณ 2565 สถาบันเกษตราธิการ ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารของกระทรวงเกษตรฯ จำนวน 8 รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจากทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รวมถึงข้าราชการจากต่างกระทรวง กล่าวคือ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 5 (นบส.กษ.) จำนวน 48 คน หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 80 – 82 จำนวน 396 คน และหลักสูตรนักบริหารหารพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 100 – 103 จำนวน 564 คน รวมผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 1,008 คน 

โดยสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอแสดงความยินดี แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ดังนี้

หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 80 – 82 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1.นางสาวอุรวี  พักตร์วิภา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ 

2.นางสาวจุฑามาศ  ทองชมพูนุช ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง (นบก.) รุ่นที่ 100 – 103 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1.นางสาวสาวิตรี  สายโย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้

2.นายชุมพล  พงษ์ภูสุวิมล เจ้าหน้าที่พัฒนานวัตกรรมเกษตร

3.นายกิตติเทพ  แสนวิเศษ เจ้าหน้าที่สื่อสารสัมพันธ์