รร.วิทยานุกูลนารี เข้าค่ายวิถีพอเพียง

11 พ.ย. 60 8

   พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดค่ายการเรียนรู้ “วิถีพอเพียง” ต้อนรับคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์ ในหลักสูตร 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 10 – 11 เดือนพฤศจิกายน 2560 ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด กิจกรรมแม่น้ำรวมใจ กระตุ้นกระบวนการความคิดอย่างเป็นระบบ สร้างความสามัคคี ส่งเสริมความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ตามด้วยชมพิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร “พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม” เดินตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับรู้ถึงสถานการณ์ภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์นานาชนิด เพื่อสร้างความตระหนักร่วมกันอนุรักษ์พันธุกรรม เรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ภายใน“พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา” พร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” ทั้งนี้ยังได้ลงมือปฏิบัติจริง เริ่มต้นด้วยการปลูกผักในกระสอบ การนำวัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง สร้างผักปลอดสารพิษเพื่อใช้ประกอบอาหารในระดับครัวเรือน การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เรียนรู้การขยายพันธุ์พืชอย่างง่ายและมีอัตราการรอดสูงด้วยวิธีการควบแน่น ซึ่งสามารถต่อยอดใช้ในการขยายพืชชนิดอื่นได้ เรียนรู้การทำการเกษตรตามวิถีคนเมืองด้วยฐานเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง อาทิ การปลูกผักคอนโด การปลูกผักบนพื้นปูน ส่งท้ายการปฏิบัติด้วยการสร้างบ้านดิน เรียนรู้และลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน ค่ายวิถีพอเพียงนี้ได้สอดแทรกกิจกรรมนันทนาการ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงละครเพื่อสรุปการเรียนรู้ ออกมาในรูปแบบที่สร้างสรรค์ สนุกสนานทุกคนที่มาเข้าค่ายได้ทั้ง สุข สนุก เรียนรู้ชัด และได้ปฏิบัติจริง"“”