สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดประชุมคณะกรรมการสำนักงานฯ ครั้งที่ 6/2565

22 มิ.ย. 65 17

                สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุม คณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting Application โดยมี นายวีระชัย  นาควิบูลย์วงศ์ เป็นประธานการประชุม วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ พกฉ. ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสืบเนื่อง เพื่อทราบ

                3.1 เรื่อง รายงานการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ระเบียบวาระที่ 4    เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

                4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งให้บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด โดยนายศิลป์ชัย  รักษาพล เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรายงานการเงิน รอบปีบัญชี 2566

ระเบียบาระที่ 5      เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

                5.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

                5.2 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อ การกำหนดและทบทวนกรอบอัตรากำลังขององค์การมหาชน

                5.3 เรื่อง สรุปผลการประชุของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ

                5.4 เรื่อง กำหนดการประชุมคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 7/2565

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ