สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดประชุมคณะกรรมการสำนักงานฯ ครั้งที่ 8 / 2565

23 ส.ค. 65 14

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 8 / 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้ 

    ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

    ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ พกฉ. ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 

    ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

        เรื่องสืบเนื่อง เพื่อทราบ 

        3.1 เรื่อง รายงานความคืบหน้าโครงการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 70 พรรษา เรื่องสืบเนื่อง เพื่อพิจารณา เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

        3.2 เรื่อง ร่างข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 

        3.3 เรื่อง การไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมยอมความข้อพิพาทในทางแพ่ง คดีแพ่งสามัญคดีหมายเลขดำที่ พ817/2564 ของศาลจังหวัดธัญบุรี 

    ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

        4.1 เรื่อง รายงานวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

        4.2 เรื่อง กรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 

        4.3 เรื่อง แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 

        4.4 เรื่อง แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 4.5 เรื่อง ขอความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ พกฉ. 

        4.6 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

        4.7 เรื่อง ขอความเห็นชอบแต่งตั้งให้ บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด โดยนายศิลป์ชัย รักษาพล เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับรายงานการเงิน รอบปีบัญชี 2566 

    ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

        5.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 

        5.2 เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

        5.3 เรื่อง รายงานผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 

        5.4 เรื่อง รายงานปลการดำเนินงานโครงการพัฒนางานวิจัยและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ไตรมาส 3 

        5.5 เรื่อง รายงานการจัดทำบันทึกความร่วมมือของสำนักงาน ไตรมาส 3 

        5.6 เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ 

        5.7 เรื่อง กำหนดการประชุมคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 9/2565 

    ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ