สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ ครั้งที่ 3/2564

23 ม.ค. 64 8

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายธีระ  พุ่มเสนาะ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยวาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ 

1.1 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564  เกี่ยวกับร่างประกาศสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ และร่างสัญญาจ้างผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

2. วาระเรื่องพิจารณา
2.1 ร่างข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยการใช้จ่ายทุนเพื่อกิจการของสำนักงานและเงินบริจาค
2.2 แผนการจัดข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด หรือประกาศที่ออกตามข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี