สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ พกฉ. ครั้งที่ 12/2565

28 ส.ค. 65 5

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ พกฉ. ครั้งที่ 12/2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Application โดยมีนายปฏิญญา เหลืองทองคำ เป็นประธานการประชุม ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ พกฉ. ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องเพื่อทราบ

                3.1 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัว ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เกี่ยวกับร่างข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) และการไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมยอมความข้อพิพาทในทางแพ่ง คดีแพ่งสามัญ คดีหมายเลขดำที่ พ817/2564 ของศาลจังหวัดธัญบุรี

                3.2 รายงานความคืบหน้าการจัดทำแม่แบบ (Template) ของบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

                4.1 การปรับปรุงข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยการช่วยเหลือกรรมการ ผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงานของสำนังาน ที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องร้องคดีอาญาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.2564

                4.2 การจัดทำแม่แบบ (Template) ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Agreement : MOA)

                4.3 ร่างนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ร่างคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) และร่างหนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

                4.4 การทบทวนกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องอื่นๆ