สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานฯ ครั้งที่ 8/2565

2 ส.ค. 65 6

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 8 /2565 โดยมี พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร พกฉ. ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่อง เพื่อทราบ

        3.1 เรื่อง ติดตามการปฏิบัติตามที่มอบหมาย/สั่งการ ในการประชุมผู้บริหาร พกฉ

        3.2 เรื่อง ติดตามการปฏิบัติตามที่มอบหมาย / สั่งการ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน)

        3.3 เรื่อง ความก้าวหน้างานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธานฯ (รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนา)

ระเบียบวาระที่ 4    เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

        4.1 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ พกฉ. ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

        4.2 เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมเรื่องเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานฯ

        4.3 เรื่อง รายงานผลการดำนเนิงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ไตรมาส 3/2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 (ผอ.สทส.)

        4.4 เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 2565 และแผนการปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม 2565 ที่สำคัญ (สอน.,สพร.,สนพ.,สพก.,สทส และกลุ่มงาน)

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

        5.1 เรื่อง กรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระเบียบวาระที่ 6    เรื่องอื่นๆ

        6.1 เรื่อง การสนับสนุนพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2565

        6.2 เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565