สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดประชุมผู้บริหาร พกฉ. ครั้งที่ 9/2565

1 ก.ย. 65 8

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 9/2565 โดยมี พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร พกฉ. ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสืบเนื่อง เพื่อทราบ

                3.1 เรื่อง ติดตามการปฏิบัติตามที่มอบหมาย/สั่งการ ในการประชุมผู้บริหาร พกฉ. ครั้งที่ 7/2565

                3.2 เรื่อง ติดตามการปฏิบัติตามที่มอบหมาย/สั่งการ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน)

                3.3 เรื่อง ความก้าวหน้างานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสนองพระราชปณิธานฯ (รอง ผอ.ฝ่ายพัฒนา)

                3.4 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการสรุปข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบและการติดตามจากผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ระเบียบวาระที่ 4    เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

                4.1 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ พกฉ. ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565

                4.2 เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมเรื่องเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานฯ

                4.3 เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม 2565 และแผนการปฏิบัติงานเดือนกันยายน 2565 ที่สำคัญ (สอน. ,สพร. ,สนพ. ,สพก. ,สทส. และกลุ่มงาน)

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

                5.1 เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ พกฉ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมิน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

                6.1 เรื่อง แผนแนวทางการจัดหารายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566