สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผนึกกำลังความร่วมมือเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร

10 ส.ค. 65 24

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) โดยพลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางสาวสำเภาว์  งามเชย รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(ฝ่ายพัฒนา) ร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดย นายวิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายวิวรรธน์  สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) การสืบทอดพระราชปณิธานด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ปทุมธานี

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) การสืบทอดพระราชปณิธานด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่าง สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์ด้านการเกษตร พัฒนาและขยายผลองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และนวัตกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนส่งเสริม และสนับสนุนการน้อมนำพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

หลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามบันทีกความร่วมมือ (MOU) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากทั้งสองหน่วยงาน เข้าเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ผ่านพิพิธภัณฑ์ภายในอาคาร พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา รับชมฐานการเรียนรู้พระราชพิธีในวิถีเกษตร ฐานการเรียนรู้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้ง 27 ข้อ พร้อมรับชมภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องของพ่อในบ้านของเรา และปิดท้ายด้วยการรับชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง