สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 17

27 ส.ค. 65 24

        วันที่ 27 สิงหาคม 65 เวลา 14.30 น. พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบหมาย นางสาวจุฑามาศ ทองชมพูนุช ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน"ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย" ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 ณ Hall 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ผู้บริหารกรมหม่อนไหม เกษตรกร ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เฝ้า ฯ รับเสด็จ

        ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับประเทศ ประจำปี 2565 และเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ภายใต้เรื่อง “สืบสานภูมิปัญญา พระมารดาแห่งไหมไทย” ที่กรมหม่อนไหมได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชนและกลุ่มเกษตรกร นิทรรศการตรานกยูงพระราชทาน  ผลงานการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ประจำปี 2565 รวมทั้งผลงานของกรมหม่อนไหม การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมหม่อนไหม และการแสดงดนตรีเครื่องสายที่ผลิตจากเส้นไหม