สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 11/2565

16 พ.ย. 65 7

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบ Zoom Application โดยมีนางสาวศิริพร บุญชู เป็นประธานการประชุม เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                1.1 เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมคณะกรรมการ พกฉ. ครั้งที่ 10/2565

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2565

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องสืบเนื่อง

            - ที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

3.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ

3.2 เรื่อง รายงานผลการปฎิบัติตามข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจสอบภายใน

- ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

3.3 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

3.4 เรื่องการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระเบียบวาระที่ 4    เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

                4.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

                4.2 เรื่อง แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                4.3 เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

                5.1 เรื่อง ทบทวนคำบรรยายลักษณะงานตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน

                5.2 เรื่อง การประเมินตนเองเป็นระยะ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

                5.3 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                5.4 เรื่อง กำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 12/2565

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ