สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2566

14 มี.ค. 66 19

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนางสาวศิริพร  บุญชู เป็นประธานการประชุม ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพอเพียง ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมคณะกรรมการ พกฉ. ครั้งที่ 2/2566

1.2 เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2566

2.2 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

3.1 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ

3.2 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

4.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินและภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

4.2 เรื่อง การจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรายงานการเงิน รอบปีบัญชี 2567

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

5.1 เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

5.2 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2566

-รายงานผลการตรวจสอบการส่งเสริมการตลาด

5.3 เรื่อง กำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2566

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)