สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดประชุมคณะกรรมการสำนักงานฯ ครั้งที่ 11/2565

23 พ.ย. 65 6

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting Application โดยมีนายวีระชัย  นาควิบูลย์วงศ์ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)

                  เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ พกฉ. ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565

ระเบียบวาระที่ 3    เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

                3.1 เรื่อง การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

                                3.1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล

                3.2 เรื่อง การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

                                3.2.1 การพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยง

                3.3 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระเบียบวาระที่ 4    เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

                4.1 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

                4.2 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

                4.3 เรื่อง การจัดงานมหกรรมในหลวงรักเรา ภูมิพลังแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 3- 6 ธันวาคม 2565

                4.4 เรื่อง สรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ

                4.5 เรื่อง คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565

                4.6 เรื่อง กำหนดการประชุมคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 12/2565

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ