สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 3/2566

10 มี.ค. 66 20

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนางจารุรัฐ  จงพุฒิศิริ เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนา สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

    3.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานรับผิดชอบโครงการฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง

    4.1 เรื่องการพัฒนาแผนพัฒนาของคณะทำงานรับผิดชอบโครงการ (เพิ่มเติม)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

    5.1 เรื่องโครงการพัฒนาของคณะทำงานรับผิดชอบโครงการฯ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ