สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงาน พกฉ. ครั้งที่ 2/2566

15 มี.ค. 66 21

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายสุวรรณ  บูราพรนุสรณ์ เป็นประธานการประชุม ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1/2566

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

    3.1 รายงานผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

    4.1 การดำเนินการจัดการความรู้ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

    4.2 การขับเคลื่อนการพัฒนาฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

        4.2.1 โครงการพัฒนาต้นแบบเกษตรพอเพียงเมือง

        4.2.2 โครงการพัฒนาแปลงอนุรักษ์พันธุกรรม 16 ไร่

    4.3 การขับเคลื่อนงานพัฒนาโครงการพัฒนาตลาดเศรษฐกิจพอเพียง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ