สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2566

23 ม.ค. 66 14

        สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายวีรชัย  นาควิบูลย์วงศ์ เป็นประธานการประชุม ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตามรอยพ่อ ชั้น 3 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้ 

    ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

    ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 

    ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ 

        3.1 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนประจำปีตามผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

        3.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของ พกฉ. 

    ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

        4.1 เรื่อง แบบประเมินผลการดำเนินงานการจัดตั้งกลุ่มงานแผนงาน ติดตามแลประเมินผล รอบที่ 2 

        4.2 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 26) 

        4.3 เรื่อง แผนบริหารทรัพยากรบุคคลระยะ  ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 

    ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)