1 ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน รุ่นที่ 5

1 เม.ย. 64 56

เปิดรับสมัครหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ 1 ไร่ มั่งคั่ง ยั่งยืน รุ่น 5

น้อมนำศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร สู่การปฏิบัติจริง  

เข้มข้นด้วยองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบตัวจริงเสียงจริง พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา 4 เดือนเต็ม เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับการทำเกษตร ในพื้นที่ของตนเอง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 เมษายน 2564  - 8 มิถุนายน 2564

สอบสัมภาษณ์วันที่ 12 มิถุนายน 2564 ประกาศผลวันที่ 15 มิถุนายน 2564

เริ่มโครงการวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

สามารถส่งเอกสารผ่านช่องทาง Fax:02-5292214, Email:[email protected]

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่