การเข้าชมแบบทั่วไป


ระเบียบการเข้าชม
1.แต่งกายสุภาพ ระวังกิริยามารยาท และห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
2.ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่มทุกประเภทเข้าในบริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์
3.กรณีมาเป็นหมู่คณะและขออนุญาตรับประทานอาหารในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ ต้องรับประทานในพื้นที่ที่ทาง พิพิธภัณฑ์อนุญาต และต้องนำเศษอาหาร
เศษขยะ วัสดุบรรจุอาหารและขวดน้ำ กลับไปทิ้งด้านนอกพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ
4.กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อแจ้งการเข้าชมหรือเป็นหนังสือล่วงหน้า 3 วันทำการ
5.กรณีผู้เข้าชมทำความเสียหายให้กับอาคารหรือชิ้นงานจัดแสดง พกฉ. จะคิดค่าปรับเป็นจำนวนเงิน เท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ พกฉ.กำหนด
6.ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารโดยเด็ดขาด ทั้งนี้จะสูบบุหรี่ได้เฉพาะพื้นที่ๆ อนุญาตไว้เท่านั้น
7.ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในพิพิธภัณฑ์ฯ