img

มาตรการ ต่อการรับสินบน

ประกาศ สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริต และ คอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับมี จิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ จึงได้กําหน ดนโยบายการป้องกันและการต่อต้าน การทุจริต การให้หรือรับสินบน และแนวปฏิบัติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ยึดถือเป็นบรรทัด ฐานในการ ปฏิบัติงาน ดังนี้ ๑. เจ้าหน้าที่ของสํานักงาน ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายนี้โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับสินบน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
๒. เจ้าหน้าที่ของสํานักงาน จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือ ประโยชน์ของสํานักงาน หรือประโยชน์ของผู้ที่ เกี่ยวข้องกับสํานักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน
๓. เจ้าหน้าที่ของสํานักงาน จะต้องไม่เสนอ สัญญา หรือรับสินบนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องกับสํานักงาน หรือบุคคลอื่น โดยมีจุด ประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทําการ หรือไม่กระทําการ อันมิชอบด้วย หน้าที่และกฎหมาย
๔. การจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับสินบนหรือให้สินบนในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การดําเนินการต้องเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ ดําเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ และระเบียบ
๕. สํานักงาน จะให้ความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่แจ้งเบาะแส หรือหลักฐาน เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับสํานัก งาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระทําทุจริต
5. เจ้าหน้าที่ของสํานักงาน จะต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบการกระทําที่เข้าข่ายการทุจริต คอร์รัปชัน โดยถือเป็นหน้าที่ต้องแจ้งผู้บังคับ บัญชา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงต่างๆ

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ)
ผู้อํานวยการสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว