img

รายงานผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเรื่องการร้องเรียน

เรื่องเอกสาร
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องการร้องเรียน ประจำปี 2565ดาวน์โหลด
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องการร้องเรียน ประจำปี 2564ดาวน์โหลด
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องการร้องเรียน ประจำปี 2563ดาวน์โหลด
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องการร้องเรียน ประจำปี 2562ดาวน์โหลด
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องการร้องเรียน ประจำปี 2561ดาวน์โหลด


เรื่องเอกสาร
รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ภาพรวม) ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลด
แผนการปฏิบัติการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565) ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565ดาวน์โหลด
รายงานการวิจัยโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ พกฉ. ประจำปี 2564ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564 รอบ 6 เดือนดาวน์โหลด
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)ดาวน์โหลด
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนดาวน์โหลด
รายงานการเงินประจำปี 2563 และรายงานผลการตรวจสอบดาวน์โหลด
รายงานการเงินประจำปี 2562 และรายงานผลการตรวจสอบดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563ดาวน์โหลด
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563ดาวน์โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563ดาวน์โหลด
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563ดาวน์โหลด
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562ดาวน์โหลด
รายงานผลสถิติผู้เข้าชม ประจำปีงบประมาณ 2563ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการดาวน์โหลด
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ดาวน์โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนดาวน์โหลด