img

ยุทธศาสตร์

เพื่อให้การขับเคลื่อนงานบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และเป้าหมายของสํานักงานฯ รวมทั้งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม ที่เกี่ยวข้อง พกฉ. จึงได้กําหนดการขับเคลื่อนเป็น 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ และ 15 กลยุทธ์

ขับเคลื่อนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตรสู่สังคมให้เป็นที่ประจักษ์

การพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการฐานเรียนรู้และสื่อเพื่อการเผยแพร่

การขับเคลื่อนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพเชิงประจักษ์

การขับเคลื่อนเชื่อมโยงและประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรสู่สังคม

การสืบสาน รักษา ต่อยอด ขยายเครือข่ายทุกภูมิภาค


การพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ

การจัดการ การยกระดับและเผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

การประมวลและจัดทำองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง


การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนและสื่อสาร


พัฒนา ยกระดับ การประชาสัมพันธ์ และการตลาด

การประชาสัมพันธ์ การตลาด และลูกค้าสัมพันธ์


การพัฒนาด้านการตลาดร่วมกับเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ


การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรบนฐานธรรมาภิบาล

การบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้


การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ


การพัฒนาศักยภาพและการบริหารบุคลากร


การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนภารกิจองค์กร

การบริหารจัดการและการสื่อสารภายในองค์กร


การจัดแสดง การประชาสัมพันธ์ การให้บริการ การตลาด


การเผยแพร่และขับเคลื่อน การสืบสาน รักษา ต่อยอด


การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภาคีความร่วมมือ