พิพิธภัณฑ์การเกษตร มั่นใจเกิน 100 เฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโควิค 2019

12 ม.ค. 64 8

 นางสาวสำเภาว์  งามเชย รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ฝ่ายพัฒนา) ร่วมกับตัวแทนจากกรมการปกครอง นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง พร้อมด้วยปลัดอำเภอ จ.ปทุมธานี พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี นายชวลิต ประเสริฐสุข  สาธารณสุขอำเภอคลองหลวง  พร้อมด้วยตัวแทนจากสาธารณสุขจังหวัดและ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดปทุมธานี คณะทำงานติดตามการดำเนินงานป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )  เข้าตรวจรับการประเมินความพร้อมจุดให้บริการ ภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้พร้อม และเกิดความมั่นใจสำหรับผู้มาใช้บริการเข้ามาเรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ของไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจไว้ในรูปแบบสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายในพิพิธภัณฑ์ในอาคารทั้ง 5 พิพิธภัณฑ์ ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง และ MADO Pavilion ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าทางพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯได้มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการปฏิบัติตามมาตรการข้อกำหนดมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดฯ และประกาศของจังหวัดปทุมธานีเป็นอย่างดี ทั้งนี้ทางคณะทำงานได้ร่วมกันชี้แจงให้ข้อแนะนำ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ครอบคลุมมากขึ้น